Herrie in de tent


Vijf rollen – Een goede project manager moet kunnen omgaan met herrie in de tent. Conflicten of tegenstrijdige belangen ontstaan door verschillen in overtuigingen, standpunten of belangen tussen mensen. Ieder individu reageer in specifieke situaties op basis van kennis en karakter. De één is erg gesteld op het in stand houden van een relatie, de ander gaat puur voor het eigen belang. Het Thomas-Killmann model geeft inzicht welke spanningsveld een conflict oplevert tussen twee menselijke neigingen

 

Assertiviteit versus cooperatie

Op basis van dat een gaat voor de relatie en de ander voor eigenbelang, onderscheid het onderstaande twee assenmodel twee tegenstrijdige reacties wat betreft omgaan met conflicten. De ene reactie is gebaseerd op assertiviteit (assertiveness) en slaat op het opkomen voor het eigen belang. De tweede reactie heeft betrekking op coöperativiteit (cooperation) heeft betrekking op samenwerking. Op basis van deze twee dimensies onderscheid het model vijf verschillende stijlen om met conflicten en om met tegenstrijdige belangen om te gaan.

Thomas-Killmann model

 

Vijf stijlen

Toelichting
Op basis van deze twee dimensies onderscheid het model vijf verschillende stijlen om met conflicten om te gaan.  Deze worden hieronder uiteengezet.

  • Accommodation – Toegeven: deze stijl focust zich op de  relatie met een andere partij of persoon die niet verstoord mag worden. Hierbij wordt het eigen belang ondergeschikt aan het belang van een ander gemaakt. Het uiteindelijke besluit of het resultaat van het conflict is in dit geval nadelig voor de partij die toegeeft.
  • Avoidance – Vermijden: deze stijl focust zich op het ontwijken van het conflict. Mensen gaan er dan vanuit dat het probleem van zelf overwaait. De assertiviteit en de coöperativiteit is laag bij deze stijl, simpelweg omdat deze aspecten door vermijding helemaal niet naar voren komen. In gewoon Nederlands, het is pappen en nathouden
  • Compromise – Compromissen sluiten: deze stijl focust zich op het zoeken naar oplossingen die voor beide partijen het meest acceptabel zijn. Het doel hierbij is dat door zoeken naar een oplossing waar beide partijen baat bij hebben en betere oplossing ontstaat.
  • Collaboration – Samenwerken: deze stijl focust zich op het zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Het belang van beide partij staat hierbij voorop. Middels samenwerking en het overwegen van verschillende oplossingen wordt de best mogelijke oplossing voor beide partijen in acht genomen.
  • Competition – Doordrukken: deze stijl focust zich puur op het eigen belang en laat het samenwerkingsaspect achterwege. Binnen deze stijl is er maar één winnaar en dat is de persoon die het eigen belang doordrukt. Hantering van deze stijl leidt vaak tot ruzie en nog grotere conflicten.

 

 

Wat is effectief?

Of een stijl effectief is, is afhankelijk van de situatie. Zo moet een projectleider doordrukken als er veel tijdsdruk is en hij zeker weet dat hij gelijk heeft. Een opdrachtgever kan beter samenwerken om het probleem op te lossen als hij de ander nodig heeft en de belangen even zwaar wegen. Het voorstellen van  een compromis in een projectteam is beter als een tijdelijke oplossing helpt en wanneer de belangen niet al te groot zijn. Toegeven kan als stijl effectief zijn als er krediet moet worden opgebouwd bij de stakeholders voor later en als het resultaat er eigenlijk niet zoveel toe doet. Het conflict vermijden tenslotte, kan het beste zijn indien de ander duidelijk machtiger is en het eigen gelijk niets oplost.

Elke professional heeft op basis van het model een voorkeur voor een te hanteren stijl. Deze stijl gebruikt iemand dan ook van nature in situaties die zich voordoen waar iemand geen controle over heeft. In gecontroleerde situaties kan een persoon bewust kiezen om een bepaalde stijl te hanteren om het resultaat in een bepaalde richting te duwen. Om vast te stellen welke stijl jij hanteert, kan een vragenlijst van de auteurs van het model Thomas en Kilman geraadpleegd worden op hun website www.killman.com. Mijn stijl om te escaleren en om conflicteren te beïnvloeden is om het samen eens te worden dat je het oneens bent. Wat is jouw stijl?


 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *